Gehechtheids-traject

Gehechtheids-traject

Als je zelf, partner, kind of andere naaste de diagnose autisme heeft gekregen, wil je zo goed mogelijk geholpen worden. Onze ervaring is dat er vaak onterecht wordt verteld dat er geen ontwikkeling mogelijk is en er vooral cognitieve trucjes worden aangeleerd. Met de Loekemeijermethode is er wel degelijk ontwikkeling mogelijk.

Het gehechtheidstraject stap voor stap

De Loekermeijermethode is geschikt voor iedereen met een achterstand en stilstand of problemen in de emotionele en sociale gehechtheid of autisme. Ook als er alleen een vermoeden van autisme is en er (nog) geen officiële diagnose gesteld is. De methode helpt zowel gezinnen, kinderen, jongeren en (jong)volwassenen als hun naasten. Op deze pagina lees je hoe het gehechtheidstraject verloopt.

Kennismaking

Als je voor je gezin, jezelf, je partner, je kind of andere naaste de Loekemeijermethode overweegt, is het belangrijk dat je vooraf goed geïnformeerd wordt. Je mag contact opnemen met een van onze gehechtheidsspecialisten

Tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek maken we kennis met elkaar. Wij geven je dan uitleg over de mogelijkheden die er zijn. Ook kijken we of de Loekemeijermethode op dit moment van meerwaarde is en in de praktijk kan worden gebracht.

Een gehechtheidstraject bestaat uit een combinatie van gehechtheidsonderzoek en hulpverlening op maat. Een gehechtheidsonderzoek maakt over het algemeen deel uit van het gehechtheidstraject, maar kan ook als een op zichzelf staand onderzoek worden uitgevoerd.

Als we samen besluiten tot een gehechtheidtraject op maat, maken we afspraken over de data en betaling. Het gehechtheidstraject wordt vergoed vanuit gemeenten middels een PGB. Nadat alle afspraken zijn gemaakt en de financiering is geregeld, kan het gehechtheidstraject beginnen.

Stap 1: Gehechtheidsonderzoek

De eerste stap in de Loekemeijermethode is een gedegen gehechtheidsonderzoek om vast te stellen in welke fasen van de gehechtheidsontwikkeling iemand zich bevindt. En dus in hoeverre de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de informatieverwerking zijn verlopen. Dit doen we middels het onderzoeksinstrument ADAut.

Het gehechtheidsonderzoek bestaat bij oudere kinderen, jongeren en (jong)volwassenen uit een vooronderzoek en gesprekken. Bij jongere kinderen vinden er ook nog observaties plaats. Hoe en waar het onderzoek plaatsvindt wordt in overleg beslist. 

Kom je voor jezelf? Neem dan iemand mee die je goed kent, bijvoorbeeld je partner, ouder, vriend of vaste begeleider.

 

Vooronderzoek

Het vooronderzoek bestaat uit een uitgebreide online vragenlijst. Gaat het om een jonger kind dan worden de ouders, verzorgers, leerkrachten en andere naasten verzocht om het kind in meerdere situaties te observeren. De bevindingen kunnen online ingevuld worden aan de hand van een vragenlijst. De antwoorden in de vragenlijst geven de gehechtheidsonderzoeker handvatten om de onderzoeksgesprekken en/of de observaties voor te bereiden.

 

Onderzoeksgesprekken en/of observaties

Het gehechtheidsonderzoek wordt uitgevoerd door gelicentieerde Loekemeijer gehechtheidsonderzoekers. Zij hebben allemaal de intensieve Loekemeijeropleiding gevolgd. Het onderzoek bestaat meestal uit drie persoonlijke gesprekken en/of observaties van gemiddeld twee uur. Via vele onderzoekspunten gaan we uitgebreid in op:

 

Onderzoeks- en adviesverslag op maat

Na afloop van het onderzoek schrijven we een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag. Je krijgt de mogelijkheid om het verslag te lezen en becommentariëren voordat we een definitieve versie leveren.

 

Actieve Nabijheid, oudercursus of warme overdracht?

In deze stap gaan we ook kijken hoe de verdere begeleiding vorm kan krijgen en hoe het op maat gemaakte pakket aan praktische adviezen en aanbevelingen in de praktijk kan worden gebracht.

Voordat we tot begeleiding, ofwel Actieve Nabijheid, overgaan is het belangrijk om samen met de gehechtheidsspecialist te kijken of er een eerste gehechtheidspersoon is die ondersteunend kan zijn in het proces van het geven van Actieve Nabijheid. Daarnaast wordt er gekeken of de gehechtheidsspecialist voldoende ruimte heeft voor het geven van Actieve Nabijheid.

Mocht er na het gehechtheidsonderzoek geen Actieve Nabijheid kunnen worden gegeven, dan wordt er samen overlegd wat een passend alternatief zou kunnen zijn. Eventueel kunnen we een warme overdracht doen of een informatieve bijeenkomst organiseren voor betrokkenen (familie, naasten, begeleiders, school, werk) om hen uitleg te geven over de onderzoeksresultaten en het in de praktijk brengen van de op maat gemaakte adviezen. Ook wordt er gekeken of de oudercursus een optie is.

Stap 2: Actieve Nabijheid en oudercursussen

Het is mogelijk je traject voort te zetten in de vorm van Actieve Nabijheid ofwel begeleiding. Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we de mogelijkheid om zeer gericht aan te sluiten op de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid waarin het kind, de jongere of (jong)volwassene zich bevindt. Hierdoor kan de hulpverlening ofwel begeleiding direct effectief worden ingezet.

We ondersteunen degene met autisme en zijn of haar naasten. Zij staan centraal; er wordt nabijheid, bevestiging en praktische en emotionele ondersteuning geboden in situaties waarin en op de momenten waarop dit nodig is, aansluitend bij de ontwikkelingsfasen van de gehechtheid. We bewegen met hen mee. Deze manier van aansluiten noemen we Actieve Nabijheid.

Uniek is dat we de Actieve Nabijheid overdragen aan ouders, partners en andere naasten. Zo krijgen zij de mogelijkheid om alsnog het gehechtheidsproces samen met hun kind, partner of naaste te doorlopen en gehechtheidsontwikkeling mogelijk te maken. Het is tenslotte van essentieel belang dat een kind (ongeacht zijn leeftijd) het gehechtheidsproces (alsnog) doorloopt met ouders en niet met een hulpverlener.

Het is belangrijk dat er Actieve Nabijheid wordt geboden op basis van bewustwording en (aan)voelen in plaats van het aanleren van ‘trucjes’ op cognitief niveau, zoals voornamelijk gebeurt in andere methodes. Alleen dan kan iemand met autisme vanuit zichzelf stappen zetten in de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties, de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling.

 

Oudercursussen

We bieden oudercursussen aan zodat ouders, ongeacht de leeftijd van hun kind, zelf thuis de Loekemeijermethode kunnen toepassen. Aan de hand van het boek Loekemeijermethode Handboek Autisme en Gehechtheid doorlopen we de Loekemeijermethode. We geven ouders ondersteuning, kennis en houvast om zelf gehechtheidsontwikkeling bij hun kind mogelijk te gaan maken.

Stap 3: Ontwikkelen door Actieve Nabijheid

Degene met autisme zal langzaam maar zeker door Actieve Nabijheid vanuit zichzelf gaan ontwikkelen. Als iemand zich verder ontwikkelt en situaties of gedragingen gaat aanvoelen, kan er stapsgewijs minder Actieve Nabijheid worden geven. Uiteindelijk kan de Actieve Nabijheid stapsgewijs afgebouwd worden. Je zal merken dat hoe verder iemand met autisme in zijn of haar ontwikkeling komt hoe meer zijn of haar levenskwaliteit en welzijn verbeteren en de angsten, stress, depressies en het gehechtheidstrauma stapsgewijs afnemen. Er wordt toekomstperspectief geboden! 

Tarieven en PGB

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Er worden geen kosten voor in rekening gebracht.

  • Onderzoekstraject (vooronderzoek, drie onderzoeksgesprekken met uitleg en een uitgebreid onderzoeks- en adviesverslag): 
    € 1.360,00.
  • Informatieve bijeenkomst: uurtarief van de gehechtheidsspecialist.
  • Persoonlijke begeleiding: uurtarief van de gehechtheidsspecialist.
 

Hier vind je de gehechtheidsspecialisten die gelicentieerd zijn om met de Loekemeijermethode te werken.

Onze trajecten worden vergoed vanuit PGB en niet vanuit de zorgverzekeraar.
Het Loekemeijertraject is geen behandeling, daarom wordt het niet vergoed door de zorgverzekeraar. Onze gehechtheidsspecialisten zijn coaches/begeleiders en geen behandelaren. Het gehechtheidsonderzoek is geen diagnostiek, het geeft inzicht in welke ontwikkelingsfasen van de gehechtheid iemand zich bevindt en hoe je de begeleiding effectief kan inzetten. Het is beeldvorming en het daarmee een startpunt in de begeleiding. Dit startpunt heb je nodig om de begeleiding goed af te stemmen, zodat er ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. Het waarborgt de kwaliteit. De Loekemeijermethode is een methodische en systeemgerichte benadering. Het is een unieke methode waarbij gehechtheid de basis is. Er is geen andere partij die hetzelfde kan aanbieden, hierdoor vergoeden gemeenten het Loekemeijertraject vanuit PGB. 

Onze succesmomentjes